logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Realizuje obsługę finansową i administracyjną Powiatowej Stacji w zakresie:

 1. ekonomiczno-finansowym:
  • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
  • prowadzenie księgowości materiałowej,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
  • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,
  • opracowywanie projektów planów finansowych,
  • opracowywanie wniosków o zmiany planów finansowych,
  • dokonywanie okresowych analiz wykonania planów finansowych,
  • organizowanie inwentaryzacji i nadzór nad jej przebiegiem,
  • prawidłowe i terminowe dochodzenie należności z tytułu prowadzonej działalności,
  • zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych oraz ich zabezpieczenia,
 2. administracyjnym:
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy,
  • załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury lub renty,
  • opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
  • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funduszu socjalnego,
  • prowadzenie spraw dotyczących dokształcania zawodowego pracowników,
  • współpraca z lekarzem oraz pracownikiem prowadzącym zagadnienia bhp, celem zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy oraz właściwej opieki zdrowotnej,
  • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów itp.,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  • koordynowanie wyjazdów samochodami służbowymi,
  • dbałość o utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń,
  • zabezpieczenie pomieszczeń przed zniszczeniem, pożarem i innymi zagrożeniami,
  • zabezpieczenie mienia ruchomego przed kradzieżą,
  • zlecanie wykonywania napraw i konserwacji sprzętu, aparatury, instalacji itp.,
  • prowadzenie archiwum,
  • prowadzenie ewidencji inwentarzowej,
  • przeprowadzanie likwidacji,
  • prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne materiały i sprzęt,
  • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (obsługa kancelarii),
  • nadzorowanie i odbiór usług zlecanych do wykonania

Metryka

Liczba odwiedzin 2932
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:03:53
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 10:34:43

Historia zmian