logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Przyjęcia skarg i wniosków

Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących skarg i wniosków odbywają się we wtorki oraz piątki w godz. 1000 - 1300.

Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu, dalej PPIS, właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu - dr n. med. Anna Matejuk, 45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym lub innej osoby za jej zgodą, a także w interesie publicznym.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
  • adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Forma skargi/wniosku

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

  • pisemnie - na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 OPOLE
  • faksem - na nr: +48 77 44 28 505,
  • pocztą elektroniczną - na adres: psse.opole@pis.gov.pl
  • poprzez platformę ePUAP - /PSSE Opole/skrytka,
  • ustnie do protokołu - w siedzibie PPIS w Opolu - pod adresem - ul. Krakowska 51,

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Stacji, a rozpatrywane wg decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi/wniosku.

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu załatwia bez zbędnej zwłoki jednakże, gdy skarga/wniosek wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania.

Tryb odwoławczy

  1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym. 
  2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Metryka

Liczba odwiedzin 2206
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 12:49:59
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-02-10 14:20:45

Historia zmian